Den romanske kirke

Klik på grundplanen over

Halsted kirke for at se den

i større format. Den mørkeste

skravering angiver størrelsen af

den oprindelige romanske kirke.

Grundplanen er kopieret fra 

"Danmarks kirker, Maribo Amt s. 594.

 

Halsted kirke Grundplan.jpg

Lolland var fra gammel tid opdelt i fire herreder: Musse, Fuglse, Nørre og Sønder Herred. I hvert af herrederne er der mindst en naturstenskirke. Naturstenskirkerne er  Danmarks ældste stenkirker.

I Nørre Herred er Halsted kirke den eneste. Mange til-og ombygninger er sket i kirkens historie, men den oprindelige kirke, er bygget af veltildannede granitkvadre.

Alle Danmarks romanske kirker er bygget over en fast plan:De skal bestå af kor og skib og have altret som deres helligdom. Koret ligger mod øst, og i koret længst muligt mod øst står højaltret.

Kirken er de kristnes tempel, og her er modsvaret til  "Det allerhelligste" i Jerusalems tempel.

Koret med højaltret vender mod øst, fordi solpopgangen tolkes som Jesu opstandelse, og fordi Paradis ligger mod øst.

Vest for koret er skibet, menighedens rum. På overgangen mellem kor og skib havde lægmandsaltret sin plads. Herfra blev skriften oplæst for menigheden, som kun havde adgang til koret ved særlige kirkelige fester i året løb.

Lægmandsalteret stod under triumfbuen.  Den hedder sådan, fordi Kristus, kirkens Herre, passerer under den som budskabet om sejren over fortabelsen. 1)

Koret rummede  i hvert fald yderligere to altre, Mariaaltret mod nord og et alter for Skt Mikael, eller kirkens værnehelgen mod syd.1)2)

Loftet var et fladt bjælkeloft. Hvis der var siddepladser til menigheden, var det stenbænke langs skibets nord- og sydvæg.

Den romanske kirke har to døre i kirkens vestlige del, mandsdøren mod syd og kvindedøren mod nord. Det svarer til, at mænd og kvinder var fordelt, sådan at kvinderne sad i kirkens nordside og mændene i sydsiden.  I Jerusalems tempel var mænd og kvinder adskilt, det skulle  de derfor også være i kirken.

Når fordelingen er sådan, at kvinderne sidder mod nord, til venstre set fra altret, og mændene til højre set fra altret, er det i følge Lucidarius, fordi "Eva var skabt af Adam hans venstre Side."3).

Om det er forklaringen, ved ingen, men  traditionen med en fastlagt mands- og kvindeside slår tydeligt igennem også ved placering af kirkens andre altre. Mariaaltret var mod nord, helgenaltret mod syd. Fordelingen genfindes i korsfæstelsesscenen, hvor Maria er i nordsiden og Johannes i sydsiden, ligeledes "Nådestolsmotivet" med det mandlige symbol,dommens sværd vendt mod syd  og det kvindelige, nådens lilje, vendt mod nord.

Som noget særligt for Halsteds romanske kirke, har den antagelig haft et vesttårn. Undersøgelser på kirkeloftet af murværket viser, at der, hvor skibet oprindeligt sluttede ses tegn på , at kirken har haft et lidt bredere tårn, og man forestiller sig, at  der i tårnrummets overstokværk har været åbninger ind mod kirken fra et herskabspulpitur til brug for dens kongelige ejer.3)

 

1) ”Troens billeder” , Lise Gotfredsen og Hans Jørgen Frederiksen side 26 ff.

2) Halsted kirke havde også et alter for S.Katharine og et for S. Erasmus, jvj Danmarks kirker, Maribo amt, side 593. Det må antages, at disse altre ikke tilhører den romanske kirke, da begge helgener har deres "glansperiode"i senmiddelalderen.i følge:http://www.sognekirke.dk/helgen/.

3) Lucidarius, En Folkebog fra Middelalderen, Med Indledning og Oplysninger ved Johannes Knudsen, København 1909.

4)3Danmarks kirker Maribo Amt  s. 594-596.3)t kvinderne sad netop i kirkens nordside har jeg